مطالب توسط علی ابراهیمی

بسته بندی های فعال و هوشمند، منطبق بر موج چهارم انقلاب صنعتی

انتظار مصرف کنندگان از بسته بندی یک کالا، با صرفنظر کردن از معیارهای طراحی و جذابیت بصری، اطمینان از عملکرد بسته بندی، شامل حفظ کیفیت، افزایش زمان ماندگاری محصول و عدم برهمکنش با محتوی درون بسته بندی است. با ظهور فناوری های موج چهارم انقلاب صنعتی، از یک سو انتظار مصرف کنندگان و سلایق آن […]