مطالب توسط علی ابراهیمی

وضعیت هدر رفت و اتلاف مواد غذایی در ایران

در مقاله وضعیت هدررفت و اتلاف مواد غذایی در جهان در خصوص حجم اتلاف و هدر رفت کل غذای تولیدی در جهان صحبت کردیم. باید گفت وضعیت کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه در زمینه مقدار اتلاف یا هدر رفت و همچنین نوع آن بسیار متفاوت است. برای مثال در کشورهای توسعه یافته بیشترین […]

بسته بندی های فعال و هوشمند، منطبق بر موج چهارم انقلاب صنعتی

انتظار مصرف کنندگان از بسته بندی یک کالا، با صرفنظر کردن از معیارهای طراحی و جذابیت بصری، اطمینان از عملکرد بسته بندی، شامل حفظ کیفیت، افزایش زمان ماندگاری محصول و عدم برهمکنش با محتوی درون بسته بندی است. با ظهور فناوری های موج چهارم انقلاب صنعتی، از یک سو انتظار مصرف کنندگان و سلایق آن […]