دومین کنفرانس فناوری های نوین در

بسته بندی های پلیمری

مهر ماه سال ۱۳۹۷، هتل المپیک تهران

ثبت نام در کنفرانس