دومین کنفرانس فناوری های نوین در بسته بندی های پلیمری
دکتر حسین نازک دست