فناوری های نوین پلیمری در کشاورزی | بخش سوم – بسته بندی سموم

بسته بندی سموم

هر سال مقادیر زیادی از گیاهان زراعی و حاصل دسترنج کشاورزان زحمت کش در مزرعه و یا انبار، مورد هجوم حشرات زیان آور، عوامل بیماری زا و علف های هرز قرار می گیرند. از این رو حفاظت گیاهان مورد کشت از گزند عوامل مخرب روز به روز اهمیت ویژه ای پیداکرده است. امروزه یکی از زمینه های تحقیقاتی مهم در حوزه فناوری های کشاورزی، توسعه سموم و آفت کش ها برای انواع کشت است. نهادهای قانون گذار و پایشگر حوزه سلامت غذایی نیز در این زمینه دخیل هستند و در تلاشند حداقل سموم در چرخه غذایی انسان و حیوانات قرار گیرد. از این رو استفاده به جا و به اندازه سموم و آفت کش ها یکی از مهمترین چالش های پیش روی کارشناسان حوزه کشاورزی است.

بسته بندی سموم

یکی از وظایف اصلی بسته بندی ها کنترل میزان مصرف محتوی درون بسته بندی است. مهمترین نگرانی در مورد سموم و آفت کش های مورد مصرف در بخش های گوناگون کشاورزی، سمی بودن آن ها و خطراتی است که در صورت قرارگیری در محیط برای انسان، حیوان و طبیعت ایجاد می کنند. پس از مصرف نیز، بسته بندی این کالا به دلیل آلوده بودن به باقیمانده سم، بایستی به روش مناسب شستشو و بازیافت شود. بسته بندی این سموم در بطری های شیشه ای نیز مخاطراتی همچون شکسته شدن بطری و نشر به محیط را دارد.
نسل نوین فیلم های بسته بندی پلیمری، بسته بندی های محلول در آب هستند. امروزه این بسته بندی کاربردهای فراوانی پیدا کرده است. از جمله کاربردهای این بسته بندی، استفاده از آن ها برای بسته بندی سموم و آفت کش ها است. این نوع بسته بندی می تواند حاوی مقدار مشخص و مورد نیاز مصرف سم باتوجه به نوع گیاه، باشد و به این ترتیب دوزنیگ سم بدون باز کردن بسته بندی آن و تنها با قرار دادن آن درون آب در مجاورت گیاه قابل انجام است. به این ترتیب پس از استفاده هیچ بسته بندی آلوده به سمی باقی نمانده و بخش محلول در آب نیز کاملا بدون مخاطره است.