آبزی پروری، موتور محرک صنعت شیلات در دنیا

تولید و پرورش ماهی
اولین آمارها و مستندات موجود در مورد عملکرد صنعت شیلات در دنیا مربوط به سال 1950 میلادی است. در این سال تمامی ظرفیت صید در دنیا بر اساس صید دریایی اعلام شده است. از طرف دیگر سرانه مصرف ماهی به ازای هر فرد در سال 2016 میلادی نسبت به سال 1963 میلادی، دو برابر شده است، این امر در حالی است که رشد میزان صید در دنیا از سال 1980 میلادی یک روند ثابت است و برابر با حدود 90 میلیون تن در سال است. در حقیقت دو برابر شدن مصرف آبزیان مربوط به رشد چشم گیر صنعت آبزی پروری است.
امروزه صنعت آبزی پروری مانند کشاورزی نوین رو به رشد است و از آخرین تکنولوژی ها در این صنعت استفاده می شود. پرورش انواع ماهیان در استخرها و حوضچه ها و پرورش در قفس مانند گلخانه ها در کشاورزی منجر به رشد بی سابقه ای در تولیدات آبزیان شده است. در سال 2017 میلادی حدود 171 میلیون تن انواع آبزیان در دنیا تولید شده است که 47 درصد این مقدار سهم تولیدات آبزی پروری است.

نمودار تولیدات آزیان

نمودار تولیدات آبزیان بر حسب صید یا آبزی پروری، بخش نارنجی رنگ برای صید و بخش آبی برای صنعت آبزی پروری است.

در کنار رشد تولیدات و پیشرفت صنایع آبزی پروری، برنامه های توسعه ای سازمان هایی مانند سازمان خوار و بار جهانی، FAO، منجر به افزایش سرانه مصرف محصولات شیلاتی در سبد خانواده ها شده است. در سال 2016 میلادی یک رکورد بسیار خوب در صنعت شیلات به ثبت رسید و 88 درصد تولیدات محصولات شیلاتی در سبد خوراک انسانی قرار گرفت، این آمار در سال 1960 میلادی تنها 67 درصد بوده است.

قفس پرورش ماهی

تصویری از قفس های پرورش ماهی

جامعه متخصصین و کارگران صنعت شیلات، مشتمل بر صیادان، بخش آبزی پروری و همچنین صنایع فرآوری محصولات شیلاتی، دارای 120 میلیون عضو فعال است. امروزه صنعت آبزی پروری موتور محرک افزایش اشتغال در این بخش است. چین بزرگترین صنعت شیلات را در بین کشورهای دنیا در هر دو بخش صید و آبزی پروری دارد. امروزه برنامه های کنترل صید در کشور چین به اجرا در آمده است و صیادان این کشور طبق برنامه عملیات صید را انجام می دهند. اما صنعت آبزی پروری این کشور رو به رشد است. چین به تنهایی حدود 40 درصد کل تولید محصولات شیلاتی را بر عهده دارد و بزرگترین صادر کننده این محصولات است.