آخرین اخبار

سرد کردن و کیفیت آبزیان
سرد کردن و کیفیت آبزیان

بسته بندی های فعال و هوشمند، منطبق بر موج چهارم انقلاب صنعتی

انتظار مصرف کنندگان از بسته بندی یک کالا، با صرفنظر کردن از معیارهای طراحی و جذابیت بصری، اطمینان از عملکرد بسته بندی، شامل حفظ کیفیت، افزایش زمان ماندگاری محصول و عدم برهمکنش با محتوی درون بسته بندی است. با ظهور فناوری های موج چهارم انقلاب صنع…
صنعت شیلات ایرانی
غذا هایی که نباید فاسد شوند
بسته بندی مواد غذایی و الزامات آن

زمان های مهم

آخرین مهلت ارسال متن کامل مقالات: 20 دی ماه
تاریخ اعلام نتایج داوری مقالات: 1 بهمن ماه

آخرین مهلت ثبت نام  مرحله اول: 1 دی ماه
آخرین مهلت ثبت نام  مرحله دوم: 15 بهمن ماه

سخنرانان کلیدی

دریافت پوستر

پوستر دومین کنفرانس فناوری های نوین در بسته بندی های پلیمری

مکان کنفرانس

1
هتل المپیک
1
هتل المپیک تهران

حامیان رسانه ای